Finnish mobile app challenges heart rate and movement sensors in training analysis

Quanter is a mobile service developed for sports teams that follows players’ workload, recovery, and other key factors affecting performance. The easy-to-use mobile app collects players’ evaluations through automatic notifications and challenges traditional heart rate and movement sensors in player monitoring.

 

The app, developed by Finnish sports analytics company Kvantia Oy, helps coaches to adapt the balance of training and recovery, reduce injury and illness risk, and so optimise team performance.

The app is a big help in our processes of monitoring players’ well-being and validating that players are loaded as close as possible to the planned levels, describes HJK Klubi 04 head coach, Toni Koskela.

Quanter has been a great support in our optimisation of training and freshness, states the head coach of gold medallists FC Honka Ladies, Luciano Posillipo.

Kvantia Oy has supported the training and performance of professional and academy sports teams through the Quanter mobile app for over two years. A comparative analysis of data from Quanter and traditional sensors has shown that Quanter’s methods reliably measure athletes’ workload and recovery. These findings are in line with international research in sports science.

How does it work?

Quanter collects and analyses information about players’ daily lives, training, and recovery, based on their own subjective assessments.

The daily collection and analysis of subjective data through a mobile app is at minimum the first and easiest step to monitor players’ workloads and recovery, for teams of all levels and competitive age groups, Kvantia CEO Edward Finch emphasises.

The analysed data is presented to the coaching team in an easy-to-understand format, in support of their monitoring and decision-making.

The simple way Quanter presents the results helps us to easily understand the data and make better decisions, tell Vaasan Palloseura coaches Petri Vuorinen and Jani Sarajärvi.

And the research?

Quanter employs decades of sports science research (e.g. Carl Foster, Tim Gabbett, and Anna Saw) on players’ subjective evaluation of workload based on the sRPE method (Session Rate of Perceived Exertion). Kvantia’s own analysis compared the data generated by Quanter’s sRPE method with the data collected by heart rate and GPS sensors.

Based on almost 2000 observations of professional football players, the findings are that there is an extremely strong correlation between the main subjective and sensor-measured variables.

The results of this research are strong evidence of the method’s suitability to determine the levels of players’ workloads. Quanter challenges heart rate and movement sensors in the monitoring of load and recovery. It provides a more accessible and interpretable option at a fraction of the cost, Finch describes.

The results of the analysis further show how the holistic measurements of the Quanter app can explain differences in player workloads that such sensors cannot detect.

The most important benefit of using subjective data is that now we really know how the player feels. When we have this data we can make quick changes to our weekly rhythm and also single sessions. The most important tool to go to the next level, says head coach of Ilves B17 Finnish Championships silver medallists Olli-Pekka Ojala.

Kvantia is a Finnish sports analytics company founded in 2014 with the mission to support the development of team sports through the opportunities provided by modern technology and advances in scientific research. Kvantia develops the mobile application Quanter and works with professional and academy teams from different sports.

 

Further Information:

Quanter App

Kvantia’s research

CEO Edward Finch
+358 (0)44 550 7414
edward.finch@kvantia.com

 

Suomalainen mobiilisovellus haastaa syke- ja liikesensorit harjoittelun analysoinnissa

Quanter on urheilujoukkueille kehitetty mobiilipalvelu, jolla seurataan pelaajien rasitusta ja palautumista sekä muita suoritukseen vaikuttavia avaintekijöitä. Helppokäyttöinen mobiilisovellus kerää pelaajien arvioita automaattisten muistutusten avulla ja haastaa perinteiset syke- ja liikesensorit pelaajamonitoroinnissa.

Suomalaisen urheiluanalytiikkayhtiön Kvantia Oy:n kehittämä sovellus auttaa valmentajia säätämään harjoittelun ja palautumisen tasapainoa, vähentämään loukkaantumis- ja sairastumisriskiä, ja siten optimoimaan joukkueen suorituskykyä.

Sovellus on iso apu prosesseissamme, joilla seuraamme pelaajien hyvinvointia ja säädämme heidän kuormitustaan pysyäksemme mahdollisimman lähellä suunniteltuja tasoja, HJK Klubi 04:n päävalmentaja Toni Koskela kuvailee.

Quanter on toiminut loistavana lisänä tukemaan harjoitteluamme sekä vireystilan optimointia, FC Hongan naisten kultajoukkueen päävalmentaja Luciano Posillipo totetaa.

Kvantia on seurannut kilpa- ja akatemiatason joukkueiden harjoittelua ja pelaamista Quanter-sovelluksella kahden vuoden ajan. Quanterin ja perinteisten sensorimittausten tuloksia vertaileva analyysi on osoittanut, että Quanterin käyttämät menetelmät mittaavat luotettavasti urheilijan rasitusta ja palautumista. Analyysin tulokset ovat linjassa urheilutieteen kansainvälisten tutkimustulosten kanssa.

Miten se toimii?

Quanter kerää ja analysoi tietoa pelaajien arjesta, harjoittelusta ja palautumisesta, perustuen pelaajien omiin subjektiivisiin arvioihin.

Mobiilisovelluksella tapahtuva päivittäinen subjektiivisen datan keräys ja analysointi on ainakin ensimmäinen ja helpoin askel pelaajien rasitustason ja palautumisen seurantaan, kaikilla tasoilla ja kaikissa kilpailullisissa ikäluokissa, Kvantian toimitusjohtaja Edward Finch painottaa.

Analysoitu data esitetään valmennusryhmälle helposti ymmärrettävässä muodossa seurannan ja päätöksenteon tueksi.

Yksinkertainen tapa, jolla Quanter esittää tulokset, auttaa meitä ymmärtämään dataa helposti ja tekemään parempia päätöksiä, Vaasan Palloseuran valmentajat Petri Vuorinen ja Jani Sarajärvi kertovat.

Ja tutkimuksesta?

Quanter-sovellus käyttää useita vuosikymmeniä urheilutieteellisesti tutkittua (esim. Carl Foster, Tim Gabbett ja Anna Saw) pelaajien subjektiiviseen rasitustason arviointiin perustuvaa sRPE-menetelmää (sRPE – the Session Rate of Perceived Exertion). Omassa analyysissaan Kvantia on verrannut Quanter-sovelluksen subjektiivisen sRPE-menetelmän tuottamaa dataa syke- ja liikesensoreilla kerättyyn dataan.

Pääsarjatason ammattijalkapalloilijoilta kerättyyn noin 2 000 havaintoon perustuvassa tutkimuksessa löydettiin erittäin vahva korrelaatio subjektiivisten ja laitteilla mitattujen päämuuttujien välillä.

Tutkimustulos on vahva näyttö käytetyn menetelmän soveltuvuudesta pelaajien rasitustason määrittämiseen. Quanter haastaakin syke- ja liikesensorit kuormituksen ja palautumisen seurannassa. Se tarjoaa helpommin saavutettavan ja tulkittavan vaihtoehdon merkittävästi alhaisemmalla kustannuksella, Finch kuvailee.

Analyysin tulosten mukaan Quanter-sovelluksen käyttämä holistinen arviointimenetelmä pystyy havaitsemaan myös sellaisia kuormituksen muutoksia, joita mekaanisilla sensoreilla mitatusta datasta ei pystytä havainnoimaan.

Tärkein hyöty subjektiivisen datan käytöstä on, että nyt todella tiedämme miltä pelaajista tuntuu. Tämän tiedon avulla voimme nopeasti tehdä tarvittavia muutoksia viikko-ohjelmaamme tai yksittäiseen harjoitukseen. Tärkein työkalu siirtyä seuraavalle tasolle, sanoo Ilveksen B17 SM-hopeajoukkueen päävalmentaja Olli-Pekka Ojala.

Kvantia Oy on suomalainen vuonna 2014 perustettu urheiluanalytiikkayhtiö, jonka tavoitteena on tukea joukkueurheilun kehittymistä urheilutieteen ja nykyteknologian tarjoamin mahdollisuuksin. Kvantia on kehittänyt Quanter-palvelusovelluksen, ja työskentelee yhteistyössä kilpa- ja akatemiatason joukkueiden kanssa useassa urheilulajissa. 

Lisätietoja:

Quanter-sovelluksesta

Kvantian tutkimuksesta

toimitusjohtaja Edward Finch
+358 (0)44 550 7414
edward.finch@kvantia.com